คนเก่งชาวเภสัชฯ

นักศึกษาเภสัชฯ ศิลปากร ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ครั้งที่ 8 / 2556

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) ได้จัดโครงการประกวดแผนการตลาดสำหรับ ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2556 ขึ้น ณ ห้องทับทิม-เกษม ชั้น 1 อาคารเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย [อ่านต่อ]

นักวิจัย ป.เอก เภสัชฯ ศิลปากร คว้ารางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยม

เภสัชกรหญิง ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ ศิษย์เก่าปริญญาเอก และนักวิจัยในกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสีเขียวทางเภสัชศาสตร์ (Pharmaceutical Development of Green Innovations Group, PDGIG) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ดีเยี่ยม (Excellent Poster Presentation) ประจำปี ๒๕๕๖ (ครั้งที่ 6) สาขา Pharmaceutical Science [อ่านต่อ]

นักศึกษาเภสัชฯ ศิลปากร คว้ารางวัลที่ 4 การประกวด "หมอยา Talent"

นศภ.ธนวิทย์ มนัสฉัตรโสภณ 08520070 และ นศภ.วิชชุดา สุประเสริฐ 08520154 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน ได้เป็นตัวแทนของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมโครงการ ประกวดสุดยอดเภสัชกรชุมชนรุ่นใหม่ดีเด่น "หมอยา talent" ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 [อ่านต่อ]

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2556

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับ เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น [อ่านต่อ]

นักศึกษาเภสัชฯ ศิลปากร ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาผู้มีจริยธรรมดีเยี่ยม โดย ศ.ศ.ภ.ท.

เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาผู้มีจริยธรรมดีเยี่ยม โดย สภาเภสัชกรรม ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย [อ่านต่อ]

เพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม

ข่าวคราวชาวเภสัช