สถาบันหมวกนิรภัย  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จัดตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ดังนี้

  • ทดสอบหมวกนิรภัย (หมวกกันน็อค) ที่จำหน่ายตามท้องตลาดตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค  และรายงานผลการทดสอบให้ผู้บริโภครับทราบเป็นระยะ
  • ทำการทดสอบหมวกนิรภัยที่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุ
  • พัฒนาหมวกนิรภัยน้ำหนักเขาแต่มีความสามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้
  • ดำเนินการจัดระบบฐานข้อมูลให้มีความเป็นเอกภาพ