เกี่ยวกับเรา

งานบริการตรวจวิเคราะห์        

         หน่วยภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ "ประโชติ  เปล่งวิทยา"  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ให้บริการวิเคราะห์ทางด้านเภสัชศาสตร์แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  ในปฏิบัติการทางด้านเคมีฟิสิกส์  และจุลชีววิทยา

         ดำเนินการให้บริการตรวจวิเคราะห์และทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยา  เครื่องสำอาง  อาหาร  สมุนไพร  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  และวัตถุดิบ  ทั้งทางด้านเคมีฟิสิกส์ และด้านจุลชีววิทยา  โดยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย   โดยทางหน่วยงานมีการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ได้รับมาตรฐาน  เป็นที่ยอมรับและสร้าง         ความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกองค์กร  ทั้งนี้ได้เปิดให้บริการวิจัยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านเภสัชศาสตร์และเวชภัณฑ์อื่น ๆ รวมทั้งการตรวจวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์  โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินงานบริการด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • งานบริการศึกษาความเท่าเทียมทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical Equivalence Study)
  • งานบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพยา  เภสัชภัณฑ์  เครื่องสำอาง  อาหาร  สมุนไพร  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และอื่น ๆ
  • งานบริการตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร  อาหารและเครื่องสำอาง
  • งานบริการตรวจวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณโลหะหนักในผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร อาหารและเครื่องสำอาง
  • งานบริการตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์  ได้แก่  HPLC System DAD & ELSD, Dissolution Tester, Hardness Tester, Disintegration Tester, Friability Tester, Tapped - Density Tester เป็นต้น
  • งานบริการวิจัยและพัฒนาสูตรตำรับเพื่อการผลิตยา และเครื่องสำอาง
  • งานบริการตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรมของไวรัส

          ทั้งนี้  ทางหน่วยงานมีนักวิเคราะห์ทดสอบที่มีประสบการณ์  ความรู้  ความสามารถด้านการวิเคราะห์และทดสอบผลิตภัณฑ์ปฏิบัติงานโดยได้รับการควบคุม ดูแลและให้คำปรึกษาจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสายงานต่าง ๆ ทางด้านการวิเคราะห์ทดสอบและเพื่อเป็นการยืนยันและสร้างความมั่นใจถึงความถูกต้องในผลการวิเคราะห์ทดสอบให้แก่ผู้ขอบริการทุกท่าน  พร้อมกันนี้  ทางหน่วยงานมีอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่พร้อมในการให้บริการวิเคราะห์ที่ได้รับการสอบเทียบ (Calibration) อย่างสม่ำเสมอ  ดังนั้นผู้ขอรับบริการทุกท่านจึงสามารถมั่นใจต่อศักยภาพในการปฏิบัติงานของเราได้

ฝ่ายบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์

         ฝ่ายบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์  เป็นหน่วยงานในกำกับของหน่วยภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์  "ประโชติ  เปล่งวิทยา"  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ดำเนินงานในรูปแบบเชิงวิสาหกิจ  โดยให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพแก่นักศึกษา  อาจารย์  นักวิจัย  และบุคลากรของมหาวิทยาลัย  บุคคลทั่วไป  รวมถึงหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง  คือ

  • ให้บริการการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัย
  • เพื่อบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยไว้ใช้ในงานวิจัย  ให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
  • อบรมบุคลากรที่รับผิดชอบ / เกี่ยวข้อง  ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือที่ผู้นั้นรับผิดชอบอยู่อย่างแท้จริง

บุคลากรฝ่ายบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ภก.รศ.ดร.ประเสริฐ  อัครมงคลพร


หัวหน้างานบริการตรวจวิเคราะห์


และรักษาการหัวหน้าฝ่ายบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์


prasert@su.ac.th
ภญ.ผศ.ดร.อมรรัตน์  ไชยเดชกำจร


หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการเคมีฟิสิกส์


amornrat@su.ac.thภญ.ผศ.ดร.จุรีย์  เจริญธีรบูรณ์


หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการจุลชีววิทยา


juree@su.ac.th


 


 


 


 


 


ภญ.ผศ.ดร.จุรีย์  เจริญธีรบูรณ์


รักษาการตำแหน่งผู้จัดการคุณภาพ


juree@su.ac.th


 


 


 


 


 


นางสาวพรนัชชา จันตะนา


รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


pornnatcha@su.ac.thที่ปรึกษางานบริการตรวจวิเคราะห์


 ภญ.รศ.ดร.เพ็ญพรรณ  เวชวิทยาขลัง


ที่ปรึกษางานบริการตรวจวิเคราะห์


ด้านฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ


 ภญ.รศ.ดร.ชุติมา  ลิ้มมัทวาภิรัติ์


ที่ปรึกษางานตรวจวิเคราะห์


ด้านโลหะหนัก


 ภญ.ผศ.จันทนา  เวสพันธ์


ที่ปรึกษางานตรวจวิเคราะห์


ด้านจุลชีววิทยา


 ภก.รศ.ดร.สนทยา  ลิ้มมัทวาภิรัติ์


ที่ปรึกษางานบริการตรวจวิเคราะห์


และบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์


 นางสาวภัทราวดี  เหลืองธุวปราณีต


นักวิทยาศาสตร์


pattaravadee@su.ac.th


 นางสาวอัญชลี  คุ้มสม


นักวิทยาศาสตร์


anchalee.k@su.ac.th


 นางสาวศิริพร  เจนวิทยาอมรเวช


นักวิทยาศาสตร์


siriporn.j@su.ac.th


 นางสาวณัฐวรรณ  โสภาเพิ่ม


นักวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์


nattawan@su.ac.th


 นางสาวปริศนา  สายสมัย


นักวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์


prissana@su.ac.th


 นางสาวธนสิริ  ตรีเดชา


นักวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์


thanasiri@su.ac.th


 


 


 


 


 


นางสาวสุพัตรา สายกลิ่น


นักวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์


supattra.sa@su.ac.th


 


 


 


 


 


นางสาวพรนัชชา จันตะนา


นักบริหารโครงการ


pornnatcha@su.ac.th