งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นงานหนึ่งภายใต้หน่วยภูิมปัญญาทางเภสัชศาสตร์ "ประโชติ เปล่งวิทยา" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการและให้บริการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพ เช่น ยา (ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ และยาสมุนไพร) เวชสำอาง เครื่องสำอาง และอาหารเสริมสุขภาพ เป็นต้น