ประกาศทุนวิจัย/รางวัล
  ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินของ สกอ. ปีงบประมาณ 2558 
  ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2558 (ดร.สรวง) 
  ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนค่าใช้่จ่ายในการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติในต่างประเทศ ปีงบประมาณ 2558 (มติ กก.วิจัย 7/57) 
  ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ปีงบประมาณ 2558 (มติ กก.วิจัย 7/57) 
  ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2558 (หมดเขต  31  พฤษภาคม  2558)
เพิ่มเติม  
ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา
  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 5 (หมดเขต  16  มกราคม  2558)
  วช. ขอเชิญเข้ารับการอบรมผู้ใช้สัตว์ ผู้ควบคุมการเลี้ยงและใช้สัตว์ สัตวแพทย์และกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน รุ่นที่ 4 (หมดเขต  30  ธันวาคม  2557)
  วช. ขอเชิญร่วมฝึกอบรมระบบการสร้างสื่อการสอนอัจฉริยะ ในงานวันนักประดิษฐ์ ปี 2558 (หมดเขต  09  มกราคม  2558)
  ม.รภ.พิบูลสงคราม ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ "พิบูลสงครามวิจัย" ประจำปี พ.ศ. 2558 (หมดเขต  09  มกราคม  2558)
  ม.รภ.สวนสุนันทาขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 (หมดเขต  26  กุมภาพันธ์  2558)
เพิ่มเติม  
ข่าวทุนวิจัย/ทุนการศึกษา
  ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ประจำปี 2558 (หมดเขต  10  กันยายน  2557)
  ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มศก. เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558 (หมดเขต  31  กรกฎาคม  2556)
  ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มศก. เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาจาก สกอ. ปีงบประมาณ 2557 (หมดเขต  31  กรกฎาคม  2556)
  ทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด ครั้งที่ 13 (หมดเขต  31  กรกฎาคม  2556)
  รับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อรับทุนวิจัยระยะสั้น (หมดเขต  15  กรกฎาคม  2556)
เพิ่มเติม  
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตส่วนตัวหรือบัตรเครดิตผู้อื่นจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
  วช. ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวที 43rd International Exhibiton of Inventions of Geneva (หมดเขต  07  มกราคม  2558)
  ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการ THE INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC AND PRIVATE MANAGEMENT 
  ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล 
  สนช.ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2557 (หมดเขต  31  สิงหาคม  2557)
เพิ่มเติม  
ภาพกิจกรรม
 
โครงการเสวนาวิจัยและการจัดการความรู้ด้าน การวิจัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖  [ 04  เมษายน  2556 ] คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดเสวนาวิชาการฯ เรื่อง “Role of Polyamines on Cell Proliferation”  [ 28  พฤศจิกายน  2555 ]
เพิ่มเติม  
คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย
รางวัล/ความภาคภูมิใจ
แนวทางและทิศทางการวิจัย
จรรยาบรรณ/จริยธรรมวิจัย
จรรยาบรรณนักวิจัย
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง
โครงการเสวนาวิชาการ
การดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
โครงการประกวดจุลนิพนธ์นักศึกษา
การดำเนินการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ
แบบฟอร์ม(วจ.)
ทุนเดินทางไปนำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศจากมหาวิทยาลัย (งบกลาง)
บริการข้อมูลอื่นๆ
ข้อมูลเพื่อรายงาน กพร./สมศ./สกอ.
รายงานประจำปี
แผนคำของบประมาณ
แผนปฏิบัติราชการฝ่ายวิจัย
ประกันคุณภาพการศึกษา
ทรัพย์สินทางปัญญา
Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Impact Factor
 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร 0-3425-5800, 0-3425-3910-7 โทรสาร 0-3425-5800
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.