ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา
  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 5 (หมดเขต  16  มกราคม  2558)
  วช. ขอเชิญเข้ารับการอบรมผู้ใช้สัตว์ ผู้ควบคุมการเลี้ยงและใช้สัตว์ สัตวแพทย์และกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน รุ่นที่ 4 (หมดเขต  30  ธันวาคม  2557)
  วช. ขอเชิญร่วมฝึกอบรมระบบการสร้างสื่อการสอนอัจฉริยะ ในงานวันนักประดิษฐ์ ปี 2558 (หมดเขต  09  มกราคม  2558)
  ม.รภ.พิบูลสงคราม ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ "พิบูลสงครามวิจัย" ประจำปี พ.ศ. 2558 (หมดเขต  09  มกราคม  2558)
  ม.รภ.สวนสุนันทาขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 (หมดเขต  26  กุมภาพันธ์  2558)
  การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th ICADA 2015-SSIS (หมดเขต  15  มีนาคม  2558)
  การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 และนำเสนอผลงานวิจัย (หมดเขต  31  มกราคม  2558)
  ขอเชิญนำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2558 (หมดเขต  28  พฤศจิกายน  2557)
  การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยด้านพื้นที่สูง ประจำปีงบประมาณ 2556 (หมดเขต  12  พฤศจิกายน  2557)
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (หมดเขต  12  กันยายน  2557)
  วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและขอเชิญร่วมประชุมชี้แจงกรอบวิจัย ปีงบประมาณ 2558 (หมดเขต  15  สิงหาคม  2557)
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556 (หมดเขต  10  สิงหาคม  2556)
  งานประชุมวิชาการการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 และงานแสดงสินค้า ประจำปี 2556 (หมดเขต  10  กรกฎาคม  2556)
  โครงการ ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 บูรณาการศาสตร์และศิลป์ (หมดเขต  31  กรกฎาคม  2556)
  ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (หมดเขต  30  สิงหาคม  2556)
1 2 Next
คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย
รางวัล/ความภาคภูมิใจ
แนวทางและทิศทางการวิจัย
จรรยาบรรณ/จริยธรรมวิจัย
จรรยาบรรณนักวิจัย
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง
โครงการเสวนาวิชาการ
การดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
โครงการประกวดจุลนิพนธ์นักศึกษา
การดำเนินการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ
แบบฟอร์ม(วจ.)
ทุนเดินทางไปนำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศจากมหาวิทยาลัย (งบกลาง)
บริการข้อมูลอื่นๆ
ข้อมูลเพื่อรายงาน กพร./สมศ./สกอ.
รายงานประจำปี
แผนคำของบประมาณ
แผนปฏิบัติราชการฝ่ายวิจัย
ประกันคุณภาพการศึกษา
ทรัพย์สินทางปัญญา
Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Impact Factor
 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร 0-3425-5800, 0-3425-3910-7 โทรสาร 0-3425-5800
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.