โครงการวิจัย
  • 2558
  • 2557
  การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านพืชสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยว
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยส่วนสกัดจากเนื้อมะพร้าวที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ
  นาโนเจลชนิดตอบสนองต่อพีเอชบรรจุยาด็อกโซรูบิซินสำหรับการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่: ความเป็นพิษต่อเซลล์และฤทธิ์ต้านมะเร็ง
  การพัฒนาแผ่นเส้นใยนาโนผสมแอลฟาแมงโกสตินสำหรับต้านจุลชีพในช่องปาก
  การพัฒนาอิมัลชันของน้ำมันรำข้าวโดยใช้เพกตินและเซอินเป็นสารก่ออิมัลชัน
  การศึกษาการใช้แป้งข้าวเหนียวดำเป็นสารก่ออิมัลชันร่วมในนาโนอิมัลชันของยาละลายน้ำยาก
  การพัฒนาและการตรวจคุณลักษณะไมโครพาร์ทิเคิลและเจลก่อตัวเองเพื่อเป็นระบบควบคุมการปลดปล่อยยาสำหรับรักษาโรคปริทันต์อักเสบ
  การตรวจสอบแบคทีเรียปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยการขยายยีน 16S rRNA
  การพัฒนาฐานข้อมูลพืชสมุนไพรแบบแสดงสามมิติ
  การค้นหาเอปิโทปเพื่อการพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัสก่อโรคพีอีดีด้วยกลยุทธ์วัคซีนวิทยาย้อนกลับ
  การปรับปรุงความคงตัวของเชลแล็กฟอกขาวโดยการเตรียมในรูปเกลือบางส่วนและ/หรือคอมพอสิต
  ผลของสารสกัดใบมะรุมด้วยเอทานอลต่อการแสดงออกของ VEGF ในเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่ (HT 29 cells)
  การหาสูตรตำรับที่เหมาะสมที่สุดของสารสกัดพริกบรรจุในตัวพาชนิดใหม่: ลิโพโซม ไมโครอิมัลชัน อนุภาคนาโนชนิดไขมันแข็ง เพื่อเพิ่มการนำส่งทางผิวหนัง
  ความพึงพอใจของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ต่อการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้และทักษะการใช้ชีวิตตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  การพิสูจน์เอกลักษณ์ของสมุนไพรรางจืดในท้องตลาดโดยใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ด
  การศึกษาฤทธิ์ของยาต้านจุลชีพแบบเดี่ยวและแบบคู่ผสมต่อเชื้อ Methicillin resistant Staphylococcus aureus: กรณีศึกษาโรงพยาบาลหัวหิน
  การใช้แบบจำลองการให้บริการเภสัชสนเทศในการเรียนการสอนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ วิชาสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  การพัฒนาวิธีวิเคราะห์หาปริมาณบรอมเฟนิรามีนมาลีเอตและเฟนิลเอฟรินไฮโดรคลอไรด์ในตำรับยาเม็ดด้วยวิธีอัลตราเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี
  ความพึงพอใจของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรในการใช้บริการจองห้อง
  ผลของสารจากว่านชักมดลูกที่มีต่อตัวขนส่งสารอินทรีย์ประจุกบวกที่ไต
  การพัฒนาและตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักในน้ำดื่ม โดยใช้เทคนิคอินดักทีฟลีคับเปิ้ล พลาสมา-แมสส์ สเปกโตรเมทรี (ไอซีพี-เอ็มเอส)
  การประยุกต์ใช้เอนไซม์ดีฟีนิลกลัยซีนอะมิโนทรานสเฟอเรสสำหรับวิเคราะห์หาปริมาณกรดแอลฟาคีโตกลูตาริก
จำนวน 22 บทความ
  การประเมินคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบด้านงบประมาณของการใช้ยา Fludarabine ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดบีเซลล์ ลิมโฟไซติก
  การตรวจหายีนส์คาร์บาพีเนมเมสในเชื้อ Acinetobacter baumannii ที่แยกได้จากผู้ป่วยโรงพยาบาลหัวหิน
  การศึกษาคุณลักษณะทางโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนที่แทรกตัวและเป็นองค์ประกอบของรูรั่วของโปรตีนสารพิษ CyaA บนผนังเยื่อหุ้มเซลล์เป้าหมาย
  การใช้ไขเชลแลคเพื่อเตรียมยาเม็ดเมทริกซ์ในรูปแบบยาเม็ดเดี่ยวและยาเม็ดสองชั้น
  การพัฒนาเด็กซ์ตรินนาโนเจลชนิดตอบสนองต่อพีเอชสำหรับการนำส่งต้านมะเร็งแบบมุ่งเป้า
  การพัฒนาไคโตซานพอลิเมอริกไมเซลล์ที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงพีเอชเพื่อใช้เป็นระบบนำส่งยาทางรับประทาน
  ความปลอดภัยด้านอาหารภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (โครงการวิจัยที่เป็นโครงการบริการวิชาการ)
  การเพิ่มเติมและปรับปรุงข้อมูลสมุนไพรในเว็บไซต์คุยเฮิร์บ "ปัญญารวมหมู่สำหรับระบบสารสนเทศด้านสมุนไพร" (โครงการวิจัยที่เป็นโครงการบริการวิชาการ)
  การเปรียบเทียบประสิทธิผลในการขจัดรังแคของแชมพูขจัดรังแคสองชนิด
  การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบด้านงบประมาณของการใช้ยา Peginterferon และ Ribavirin ในข้อบ่งใช้สำหรับผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังชนิดสายพันธุ์ 6
  การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบด้านงบประมาณของการใช้ยา Peginterferon และ Ribavirin ในข้อบ่งใช้สำหรับผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังชนิดสายพันธุ์ 1
  กลไกต้านการอักเสบของพืชสมุนไพรที่นิยมใช้รักษาริดสีดวงทวาร
  เม็ดบีดยางพาราผสมเชลแล็กสำหรับควบคุมการปลดปล่อยยา
  ฟิล์มยางพาราให้ความเย็นชนิดก่อตัวเอง
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้านเชื้อราจากน้ำมันมะพร้าว (1 ปี 6 เดือน)
  การพัฒนาน้ำมันมะพร้าวจากแหล่งวัตถุดิบในประเทศเพื่อเป็นสารต้านจุลชีพทางเลือกสำหรับประยุกต์ใช้ในทางเภสัชกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง (2 ปี)
  การปรับปรุงสมบัติการละลายของยาละลายน้ำยากโดยใช้เทคนิคการตกผลึก (5 ปี)
  ระบบฟิล์มแมทริกซ์ความพรุนสูงของพอลิแลกติกแอซิดบรรจุยาปฏิชีวนะสำหรับใช้เป็นวัสดุปิดแผล (5 ปี)
  การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดบริสุทธิ์ที่แยกได้จากมะรุมในการส่งสัญญาของเซลล์ในเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่มนุษย์ (2 ปี)
  การตรวจสอบคุณสมบัติและการซึมผ่านผิวหนังของไลโปโซมที่บรรจุยาละลายน้ำดีหรือยาที่ละลายน้ำไม่ดีเพื่อเป็นระบบนำส่งยาทางผิวหนัง : การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (3 ปี)
  การพัฒนาตำรับไมโครอิมัลชันเพื่อเพื่อนำส่งวิตามินอีทางผิวหนัง (5 ปี)
  การพัฒนาแผ่นเส้นใยนาโนตรึงเอนไซม์สำหรับการรักษาแผล (5 ปี)
  การผลิตสารเจนิพินและการประยุกต์ใช้ในทางเภสัชกรรมและการแพทย์ (5 ปี)
  การนำส่งยีนโดยสารประกอบเชิงซ้อนไคโตซานกับอนุพันธ์ของไทเอมีนไพโรฟอสเฟต (5 ปี)
  การพัฒนาเภสัชภัณฑ์กลบรสชนิดแตกตัวเร็วในช่องปาก (5 ปี)
  การพัฒนาตำรับลิปิดอิมัลชันของยาละลายน้ำน้อย (5 ปี)
  การเตรียมยาเม็ดซิทิริซินแตกตัวเร็วในช่องปาก (5 ปี)
  ฤทธิ์ต้านการอักเสบของ rhein antraquinones และสารสสกัดจากชุมเห็ดเทศผ่านการยับยั้งเอ็นไซม์ NADPH-oxidases (NOX1) ใน HaCaT cells
  ผลของสารสำคัญที่พบในขมิ้นและอบเชยต่อ SMCT-1 ในเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่
  การเตรียมและพัฒนาอนุพันธ์ไคโตซานที่ดัดแปรโดยใช้ซักซินิกและทาลลิกแอนไฮไดรด์เพื่อประยุกต์ใช้ในการนำส่งยาให้ปลดปล่อยในลำไส้
  การวิเคราะห์ชนิดและปริมาณน้ำตาลในน้ำผึ้งดอกสาบเสือ
  การเตรียมระบบเจลก่อตัวเองสำหรับควบคุมการปลดปล่อยยาที่ยังยั้งเชื้อโรคปริทันต์
  การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ในการบ่งชี้ความคงสภาพและวิธีวิเคราะห์หาปริมาณของแอนโดรกราโฟไลด์ในยาฟ้าทะลายโจรด้วยวิธีโครมาโทกราฟีแบบชั้นบาง (ทีแอลซี) โดยอาศัยเทคนิคเชิงภาพ
  การพัฒนานาโนอิมัลชันที่ประกอบด้วยน้ำมันหอมระเหยเพื่อใช้เป็นสารต้านจุลชีพสำหรับในช่องปาก
  การพัฒนานิโอโซมประจุบวกสำหรับนำส่งยีน (ปีที่ 1/2)
  ฤทธิ์ในการฆ่าหอยเชอรี่ของสารสกัดจากผลมะกรูด (ปีที่ 1/2)
  การเตรียมและการประยุกต์ใช้น้ำมันมะพร้าวดัดแปรสำหรับใช้เป็นสารต้านจุลชีพทางเลือก (ปีที่ 1/2)
  ฤทธิ์ปกป้องของเอเซียทิโคไซด์ต่อการตายที่ถูกเหนี่ยวนำโดยเบตาร์อไมลอยด์ในเซลล์แอสโตรไซต์เพาะเลี้ยง (ปีที่ 2/2)
  การสังเคราะห์อนุพันธ์อะมิโนเบนซไฮดรอลเพื่อเป็นสารต้านวัณโรค  (ปีที่ 2/2)
  การพัฒนาวิธีการตรวจสอบแกมมาโอรีซานอลและวิตามินอีในน้ำมันรำข้าวแบบรวดเร็วด้วยสเปกโตรสโคปีอินฟราเรดย่านใกล้  (ปีที่ 1/2)
  การวัดปริมาณ flavonoids และ limonin ในสารสกัดพืชในสกุล Citrus โดยใช้ high-performance liquid chromatography
  ผลของสารสกัดจากขลู่ต่อการแสดงออกของโปรตีน COX-1 และ COX-2  ในเซลล์ HeLa
  การวิเคราะห์ข้อมูลตำรับยาแผนไทยโดยใช้เทคนิคทางปัญญาประดิษฐ์
จำนวน 43 บทความ
คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย
รางวัล/ความภาคภูมิใจ
แนวทางและทิศทางการวิจัย
จรรยาบรรณ/จริยธรรมวิจัย
จรรยาบรรณนักวิจัย
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง
โครงการเสวนาวิชาการ
การดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
โครงการประกวดจุลนิพนธ์นักศึกษา
การดำเนินการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ
แบบฟอร์ม(วจ.)
ทุนเดินทางไปนำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศจากมหาวิทยาลัย (งบกลาง)
บริการข้อมูลอื่นๆ
ข้อมูลเพื่อรายงาน กพร./สมศ./สกอ.
รายงานประจำปี
แผนคำของบประมาณ
แผนปฏิบัติราชการฝ่ายวิจัย
ประกันคุณภาพการศึกษา
ทรัพย์สินทางปัญญา
Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Impact Factor
 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร 0-3425-5800, 0-3425-3910-7 โทรสาร 0-3425-5800
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.