บุคลากรฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ 0-3425-3910 ถึง 7 ต่อ 24279
E-mail : pornsak@su.ac.th, spornsak@hotmail.com
นางสาวณัฏฐ์ชยธร เดชสิทธิ์บุลพร
นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ 0-3425-3910 ถึง 7 ต่อ 24249
E-mail : natchayathorn.d@su.ac.th, pupil_k19@hotmail.com
คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย
รางวัล/ความภาคภูมิใจ
แนวทางและทิศทางการวิจัย
จรรยาบรรณ/จริยธรรมวิจัย
จรรยาบรรณนักวิจัย
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง
โครงการเสวนาวิชาการ
การดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
โครงการประกวดจุลนิพนธ์นักศึกษา
การดำเนินการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ
แบบฟอร์ม(วจ.)
ทุนเดินทางไปนำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศจากมหาวิทยาลัย (งบกลาง)
บริการข้อมูลอื่นๆ
ข้อมูลเพื่อรายงาน กพร./สมศ./สกอ.
รายงานประจำปี
แผนคำของบประมาณ
แผนปฏิบัติราชการฝ่ายวิจัย
ประกันคุณภาพการศึกษา
ทรัพย์สินทางปัญญา
Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Impact Factor
 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร 0-3425-5800, 0-3425-3910-7 โทรสาร 0-3425-5800
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.