จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  1. ประกาศคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางของโครงการที่มีลักษณะไม่เข้าข่ายต้องขอรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และโครงการวิจัยในมนุษย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ
  2. ประกาศคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  3. ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง ข้อตกลงการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ.2552
  4. ขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  5. ข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์
  6. แบบฟอร์มการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  7. Clinical trials with poor methodological quality and inappropriate statistics : Are they ethical?
คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย
รางวัล/ความภาคภูมิใจ
แนวทางและทิศทางการวิจัย
จรรยาบรรณ/จริยธรรมวิจัย
จรรยาบรรณนักวิจัย
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง
โครงการเสวนาวิชาการ
การดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
โครงการประกวดจุลนิพนธ์นักศึกษา
การดำเนินการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ
แบบฟอร์ม(วจ.)
ทุนเดินทางไปนำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศจากมหาวิทยาลัย (งบกลาง)
บริการข้อมูลอื่นๆ
ข้อมูลเพื่อรายงาน กพร./สมศ./สกอ.
รายงานประจำปี
แผนคำของบประมาณ
แผนปฏิบัติราชการฝ่ายวิจัย
ประกันคุณภาพการศึกษา
ทรัพย์สินทางปัญญา
Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Impact Factor
 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร 0-3425-5800, 0-3425-3910-7 โทรสาร 0-3425-5800
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.