แบบฟอร์มขอรับรางวัล/ทุนจากคณะวิชา
ปีงบประมาณ 2556
 1. ขอรับรางวัลประเภทสิ่งตีพิมพ์ (วจ.01)
 2. ขอรับรางวัลประเภทการนำเสนอผลงานวิจัย (วจ.02)
 3. ขอรับรางวัลประเภทสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ (วจ.03)
 4. ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
  1. ใบสมัคร (วจ.04)
  2. หนังสือรับรองจากภาควิชา (วจ.04-1)
  3. ทุนอุดหนุน - ข้อเสนอโครงการ (วจ.04-2)
  4. ประวัตินักวิจัย (วจ.04-3)
  5. แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย รอบ 6 เดือน (วจ.04-4)
  6. แบบส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (วจ.04-5)
 5. ขอรับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติใน ต่างประเทศ
  1. ใบสมัคร (วจ.05)
  2. หนังสือรับรองจากภาควิชา (วจ.05-1)
  3. แบบส่งรายงานหลังการเดินทาง (วจ.05-2)
 6. การขอรับการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
 7. การขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 8. การขอรับการสนับนุนรางวัลการเผยแพร่บทความวิชาการ
 9. การขอรับการสนับสนุนประเภทตำราและหนังสือ
คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย
รางวัล/ความภาคภูมิใจ
แนวทางและทิศทางการวิจัย
จรรยาบรรณ/จริยธรรมวิจัย
จรรยาบรรณนักวิจัย
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
จรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง
โครงการเสวนาวิชาการ
การดำเนินงาน
ภาพกิจกรรม
โครงการประกวดจุลนิพนธ์นักศึกษา
การดำเนินการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศ/คำสั่ง/ระเบียบ
แบบฟอร์ม(วจ.)
ทุนเดินทางไปนำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศจากมหาวิทยาลัย (งบกลาง)
บริการข้อมูลอื่นๆ
ข้อมูลเพื่อรายงาน กพร./สมศ./สกอ.
รายงานประจำปี
แผนคำของบประมาณ
แผนปฏิบัติราชการฝ่ายวิจัย
ประกันคุณภาพการศึกษา
ทรัพย์สินทางปัญญา
Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Impact Factor
 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร 0-3425-5800, 0-3425-3910-7 โทรสาร 0-3425-5800
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.