เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัส
เครือข่าย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยอีสเทอร์นเอเชีย
มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
สาสน์จากคณบดี
         ในนามที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขา Pharmaceutical Sciences ของศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศศภท.) ดิฉันขอแสดงความชื่นชมยินดีที่คณะอนุกรรมการฯ ได้พยายามดำเนินการเตรียมความพร้อมการฝึกปฏิบัติวิชาชีพสาขาเภสัชอุตสาหการเพื่อรองรับนักศึกษาที่จะออกไปฝึกปฏิบัติวิชาชีพในปีการศึกษา 2557 ที่จะถึงนี้โดยได้มีการประสานงานกับเภสัชกรประจำแหล่งฝึกฯ และสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้านต่างๆ ในการจัดทำคู่มือการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ การจัดเตรียมแหล่งฝึกให้เพียงพอกับจำนวนนักศึกษาจากทุกสถาบันรวมทั้งได้มีการจัดทำเว็บไซต์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการสื่อสารให้การดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นับว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งต่อตัวนักศึกษาเอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน จึงเห็นสมควรเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุน และขออวยพรให้การดำเนินงานโครงการนี้ประสบความสำเร็จด้วยดีและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ
(เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์ ดร. จุไรรัตน์ นันทานิช)
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร      
ข่าวประชาสัมพันธ์
อ่านต่อ
สนับสนุนโดย
เครือข่ายเภสัชศาสตร์ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (คภ.สสส.) สมาคมเภสัชกรการอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)(TIPA)
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.) สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน
แหล่งฝึกงาน
บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทเวสโก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด บริษัท ที.พี.ดรัก แลบบอราทอรี่ส์ (1969) จำกัด บริษัท ไทยเมจิฟาร์มาซิวติคัล จำกัด บริษัท อาร์พีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
องค์การเภสัชกรรม บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์จำกัด บริษัท ไบโอแลป จำกัด บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.)จำกัด บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ชแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
บริษัท สยามเภสัช จำกัด บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์จำกัด บริษัท ถ้วยทองโอสถ จำกัด บริษัท 2 เอ็ม (เมด-เมเกอร์) จำกัด
บริษัท โรงงานผลิตเวชภัณฑ์ชินต้าเทรดดิ้ง (1971) จำกัด บริษัท ที.โอ. ฟาร์ม่า จำกัด บริษัท ที.โอ. แลบ จำกัด บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด บริษัท เยนเนอร์ราลดรั๊กส์เฮ้าส์ จำกัด
บริษัท เคนยากุ (ประเทศไทย)จำกัด บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูเมด้า จำกัด
บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.แมน ฟาร์มา บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด พาตาร์แลบ โรงงานเภสัชกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
บริษัท บูรพาโอสถ จำกัด บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด บริษัท โรงงานเภสัชกรรมเกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำกัด บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์คอสเมติค จำกัด บริษัท ยูนีซัน จำกัด บริษัท โอสถอินเตอร์แลบบอราทอรีส์ จำกัด บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด
บริษัท สีลมการแพทย์ จำกัด บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท แอนิมัล ซัพพลีเมนท์แอนด์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเจริญฟาร์มาซูติคอล บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัลโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท โนวา เมดิซีน จำกัด บริษัท ฟาร์มาสันต์แล็บบอราตอรี่ส์ จำกัด บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด บริษัท มิลลิเมด จำกัด
 
 
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร 0-3427-3060
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.
หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร