ประชาสัมพันธ์

นักศึกษาเภสัชฯ คว้ารางวัล the Best Poster Presentation จากการประชุมระดับนานาชาติ

นางสาวปิยาภรณ์ วงศ์อักษร รหัสฯ 55361203 นักศึกษาในหลักสูตร วทม. (โดยมี ภญ.ผศ.ดร.บุษบา เผ่าทองจีน และ ผศ.ดร.สรวง รุ่งประกายพรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา) ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัล The Best Poster Presentation จากการประชุมระดับนานาชาติ The Intenational Conference on Herbal and Traditional Medicine [HTM 2015] [อ่านต่อ]

นศ. ป.เอก เภสัชฯ ศิลปากร ได้รับรางวัลการเสนอผลงานในงาน PharmaTech 2014

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 นางสาวสมกมล แม้นจันทร์ นักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม และนักวิจัยในกลุ่มวิจัยพอลิเมอร์ธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมยา (Pharmaceutical Biopolymer Group, PBiG) โดยมี เภสัชกร ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ เป็นที่ปรึกษา ได้รับรางวัลการเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Outstanding Poster Presentation Award) [อ่านต่อ]

ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม เภสัชฯ ศิลปากร เข้ารับรางวัลมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม โดย เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน์ หัวหน้าภาควิชาฯ ได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการเรียนการสอน [อ่านต่อ]

เภสัชฯ ศิลปากร คว้ารางวัลผลงานวิจัยดีเด่น Kawaguchi สองปีซ้อน

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เภสัชกรหญิงสมาวดี เปลี่ยนวงษ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และนักวิจัยในกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสีเขียวทางเภสัชศาสตร์ (Pharmaceutical Development of Green Innovations Group, PDGIG) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นคาวากุชิ (Kawaguchi Award) ประจำปี พ.ศ. 2556 [อ่านต่อ]

นศ. เภสัชฯ ศิลปากร ชนะเลิศการประกวดแผนการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ครั้งที่ 7

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์และนักศึกษาเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรปีที่ 6 ขึ้นรับโล่ห์รางวัลชนะเลิศการประกวดแผนการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ครั้งที่ 7 จัดโดย สมาคมเภสัชกรรมการตลาดแห่งประเทศไทย ในงานประชุมประจำปีเภสัชกรรมการตลาด พศ 2557 [อ่านต่อ]

นักศึกษาเก่าดีเด่นคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2557

ตามที่มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร ได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2557 เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไปแก่นักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน [อ่านต่อ]

นศ.เภสัชศาสตร์ได้รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยม จากมูลนิธิ ศ.ดร.แถบ

ตามที่มูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ได้จัดงานพิธีมอบรางวัลยอดเยี่ยม ทุนการศึกษา บุคคล และองค์กรดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ประจำปี 2557 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2557 ณ อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [อ่านต่อ]

บัณฑิตเภสัชศาสตร์จากรั้วศิลปากรได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณผู้มีผลการศึกษายอดเยี่ยม ประจำปี 2557

ตามที่มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ได้ พิจารณาคัดเลือก บัณฑิตแพทยศาสตร์ดีเด่น ทันตแพทยศาสตร์ดีเด่น และเภสัชศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2557 เพื่อให้เข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี ในวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร [อ่านต่อ]

นักศึกษาเภสัชฯศิลปากรได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาผู้มีจริยธรรมดีเยี่ยม ประจำปี 2557

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ฐิตินาถ เกตพิบูลย์ รหัส 08530028 ได้รับคัดเลือกในโครงการนิสิต / นักศึกษาผู้มีจริยธรรมดีเยี่ยม ประจำปี พ.ศ.2557 ให้เป็นผู้มีจริยธรรมดีเยี่ยม ประจำปี พ.ศ.2557 จากสภาเภสัชกรรม ในการประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 229 (7/2557) เมื่อวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา [อ่านต่อ]

นศ. เภสัชฯ ศิลปากร ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดงานวิจัยและนวัตกรรมเภสัชกรรมชุมชนดีเด่น ครั้งที่ 4 / 2557

นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดงานวิจัยและนวัตกรรมเภสัชกรรมชุมชนดีเด่น ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิชาอีกครั้งในรอบปีนี้ [อ่านต่อ]

นักศึกษาเภสัชฯ ศิลปากร รางวัลความประพฤติดี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์

ตามที่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ ได้จัดพิธีมอบรางวัลความ ประพฤติดีแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วราชอาณาจักร เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน รวมถึงเป็นการส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรมของเยาวชน และยกย่องเป็นกำลังใจให้ตั้งมั่นอยู่ใรความดีงามตามหลักธรมมแห่งพระพุทธศาสนา [อ่านต่อ]

นักศึกษาปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ ศิลปากร ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่นในการประชุม CDD 2014

นางสาวสมาวดี เปลี่ยนวงษ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และ นักวิจัยในกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสีเขียวทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าดีเด่น (Best oral presentation award) จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Current drug development ครั้งที่ 3 (CDD 2014) [อ่านต่อ]

นักศึกษาเภสัชฯ ศิลปากร ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ครั้งที่ 8 / 2556

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) ได้จัดโครงการประกวดแผนการตลาดสำหรับ ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2556 ขึ้น ณ ห้องทับทิม-เกษม ชั้น 1 อาคารเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย [อ่านต่อ]

นักวิจัย ป.เอก เภสัชฯ ศิลปากร คว้ารางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยม

เภสัชกรหญิง ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ ศิษย์เก่าปริญญาเอก และนักวิจัยในกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสีเขียวทางเภสัชศาสตร์ (Pharmaceutical Development of Green Innovations Group, PDGIG) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ดีเยี่ยม (Excellent Poster Presentation) ประจำปี ๒๕๕๖ (ครั้งที่ 6) สาขา Pharmaceutical Science [อ่านต่อ]

นักศึกษาเภสัชฯ ศิลปากร คว้ารางวัลที่ 4 การประกวด "หมอยา Talent"

นศภ.ธนวิทย์ มนัสฉัตรโสภณ 08520070 และ นศภ.วิชชุดา สุประเสริฐ 08520154 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน ได้เป็นตัวแทนของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าร่วมโครงการ ประกวดสุดยอดเภสัชกรชุมชนรุ่นใหม่ดีเด่น "หมอยา talent" ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 [อ่านต่อ]

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2556

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับ เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น [อ่านต่อ]

นักศึกษาเภสัชฯ ศิลปากร ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาผู้มีจริยธรรมดีเยี่ยม โดย ศ.ศ.ภ.ท.

เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาผู้มีจริยธรรมดีเยี่ยม โดย สภาเภสัชกรรม ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย [อ่านต่อ]

นักศึกษา ป.เอก เภสัชฯ ศิลปากร คว้ารางวัลนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น

เภสัชกรประสพชัย ทองไหลรวม นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม และนักวิจัยในกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสีเขียวทางเภสัชศาสตร์ [อ่านต่อ]

นักศึกษาปริญญาเอก เภสัชฯ ศิลปากร รับรางวัล Nagai Award Thailand 2013

นางสาวกนกพร บูรพาพัธ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี เภสัชกร ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่น Nagai Award Thailand 2013 จาก Nagai Foundation Tokyo, Japan [อ่านต่อ]

บุคลากรสายสนับสนุน เภสัชฯ ศิลปากร ได้รับรางวัลชนะเลิศ ศคภท.

นายสุรชัย เทียนส่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ บุคลากรสายสนับสนุนประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานแบบ Poster Presentation [อ่านต่อ]

อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ศิลปากร ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประจำปี 2556

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับ เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ ที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2556 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช [อ่านต่อ]

นักศึกษาปริญญาเอก เภสัชฯ ศิลปากร คว้ารางวัล Kawagushi Award ประจำปี พ.ศ. 2555

เภสัชกรวีรภัทร วิโนทพรรษ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และนักวิจัยในกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสีเขียวทางเภสัชศาสตร์ (Pharmaceutical Development of Green Innovations Group, PDGIG) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นคาวากุชิ (Kawaguchi Award) ประจำปี พ.ศ. 2555 [อ่านต่อ]

คลินิคเวชกรรมชุมชนอบอุ่นศิลปากร เปิดให้บริการแล้ว วันนี้!!!

เปิดให้บริการแล้ว !!! "คลินิคเวชกรรมชุมชนอบอุ่นศิลปากร" โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดให้บริการ “คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่น ศิลปากร” กับนักศึกษาที่ได้ทำการลงทะเบียนและโอนย้ายสิทธิ์ในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ [อ่านต่อ]

ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ศิลปากร รุ่นที่ 7 รับรางวัล TRF-CHE-Scopus Young Researcher Award 2013 สาขา Health Sciences

ภก.ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย นักวิจัยที่เป็นที่รู้จักในระดับโลก ศิษย์เก่ารุ่นที่ 7 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัล TRF-CHE-Scopus Young Researcher Award 2013 สาขา Health Sciences ในการประชุม "นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 13 [อ่านต่อ]

ศิษย์เก่าดีเด่นคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2556

  • ศิษย์เก่าดีเด่นสาขาผู้ประกอบวิชาชีพ ภญ.วนิชา ปิยะรัตนวัฒน์
  • ศิษย์เก่าดีเด่นสาขาผู้ส่งเสริมการศึกษาวิชาการ ภก.ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย
  • ศิษย์เก่าดีเด่นสาขาผู้ส่งเสริมสังคม ภญ.ภาคินี จิวัฒนไพบูลย์

[อ่านต่อ]

คณาจารย์ และ ศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ เข้ารับรางวัลผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรครบรอบ 70 ปี 12 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มอบรางวัลไว้เพื่อเป็นเกียรติให้แก่บุคลากรและศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร [อ่านต่อ]

“ศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มศก. รุ่นที่ 1 คว้ารางวัลเภสัชกรดีเด่น ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม 2556”

เภสัชกรหญิง วนิชา ปิยะรัตนวัฒน์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัล เภสัชกรดีเด่น ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม ประจำปี พ.ศ.2556 จากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) [อ่านต่อ]

"เชลแล็ก" ประโยชน์ที่มากกว่าการเคลือบไม้กับผลผลิตทางการวิจัยด้านเภสัชภัณฑ์และการเกษตร

“เชลแล็ก” ที่ชาวบ้านทั่วไปมักใช้สำหรับทาเคลือบไม้ให้มีความเงางามและเป็นการถนอมเนื้อไม้ แต่เภสัชกรกลับเล็งเห็นการใช้ประโยชน์ที่มากกว่าอุตสาหกรรมไม้ โดยเภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์ ดร.มานี เหลืองธนะอนันต์ ผู้ผลิตผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี 2556 เรื่อง “ผลของสารพอลิเอทิลีนไกลคอลต่อคุณสมบัติทางกายภาพและความคงตัวของฟิล์มเชลแล็ก” จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ทำให้ “เชลแล็ก” มีประโยชน์มากกว่าที่เรารู้จักกันทั่วไป [อ่านต่อ]

อาจารย์ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากการประกวดงานวิจัยฯ ดีเด่น

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความชื่นชมยินดีและขอขอบคุณ ภก.อ.ดร. สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย, ภญ.รศ.ระพีพรรณ ฉลองสุข และ ภก.อ.ดร.วิชัย สันติมาลีวรกุล ที่ สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิชาในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบระบบบริการจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์ให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง [อ่านต่อ]

เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นนักวิทยาศาสตร์โพลิเมอร์ดีเด่นของประเทศไทย (2012-2013 Thailand Distinguished Polymer Scientist) จาก สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย (Polymer Society of Thailand)

เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นนักวิทยาศาสตร์โพลิเมอร์ดีเด่นของประเทศไทย (2012-2013 Thailand Distinguished Polymer Scientist) จากสมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย (Polymer Society of Thailand) [อ่านต่อ]

อาจารย์คณะ เภสัชฯ ศิลปากร เข้ารับมอบทุนจากมูลนิธิโทเรฯ

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (ภญ.รศ.ดร.จุไรรัตน์ นันทานิช) พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ( ภก.รศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์) เข้าร่วมแสดงความยินดี กับ ภก.รศ.ดร.สนทยา ลิ้มมัทวาภิรัติ์ [อ่านต่อ]

นักวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร์ได้รับรางวัล Nagai Award Thailand 2012 และรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น

เภสัชกรหญิง ดร. จริยา โกวะประดิษฐ์ นักวิจัยหลังปริญญาเอกในกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสีเขียวทางเภสัชศาสตร์ (Pharmaceutical Development of Green Innovations Group, PDGIG) คณะเภสัชศาสตร์ รับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่นประจำปี 2555 [อ่านต่อ]

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน "Pharmacy counseling event" จากสมาคมเภสัชกรรมชุมชน 20/01/56

ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ รับรางวัล "แสดงทักษะในการให้คำปรึกษา เรื่องยาที่เหมาะสม" จากโครงการค้นหาสุดยอดเภสัชกรชุมชนรุ่นใหม่ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๕ "Pharmacy counseling event" [อ่านต่อ]

ดร.สุชาดา รับรางวัลผลงานวิจัยดี สาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี ๒๕๕๕

เภสัชกรหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยดี สาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จากศาตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ในงานครบรอบ ๖๙ ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ จากผลงานวิจัยเรื่อง “การออพติไมเซชันการตั้งตำรับและ กระบวนการผลิตเภสัชภัณฑ์ : การศึกษาเชิงทดลองและการพัฒนาแบบจำลอง” [อ่านต่อ]

อาจารย์ เภสัชศิลปากร รับรางวัลการนำเสนอผลงานกิจกรรมคุณภาพ

เภสัชกร อาจารย์ ปิยะรัตน์ พิมพ์สี ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับรางวัลการนำเสนอผลงานกิจกรรมคุณภาพ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน ณ แผนกศัลยกรรมทรวงอกแบบสหสาขาวิชาชีพ ในงาน มหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ครั้งที่ 11 มหกรรมคุณภาพเครือค่ายโรงพยาบาลสี่เหล่า ครั้งที่ 4 และ มหกรรมคุณภาพเครือข่ายโรงพยาบาลคุณภาพถนนราชวิถี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 จาก พลตรี ดิตถ์ สิงหเสนี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2555 [อ่านต่อ]

อาจารย์จากคณะเภสัชฯ ศิลปากร ได้รับรางวัลเภสัชกรดีเด่นของภูมิภาคเอเชีย หนึ่งเดียวของไทย

เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากสหพันธ์เภสัชกรรมสมาคมแห่งเอเชีย (Federation of Asian Pharmaceutical Associations) ให้ได้รับรางวัลเภสัชกรดีเด่นของภูมิภาคเอเชีย (2012 FAPA ISHIDATE AWARD) ในสาขาการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ (Pharmaceutical Research) จากการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลโดยเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งจะเข้ารับรางวัลในการประชุม The 24th Congress of Federation of Asian Pharmaceutical Associations ในระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน 2555 ที่เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย [อ่านต่อ]

นักวิจัยเภสัชศิลปากรรับรางวัลผลงานวิจัยใช้สารจากผลพุดวิเคราะห์ยาอย่างปลอดภัยต่อผู้วิเคราะห์และสิ่งแวดล้อม

เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ รับรางวัลผลงานวิชาการดี ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จากนายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 20 ประจำปี 2555 [อ่านต่อ]

นายใจเอก ชลชีวะ นักศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม นักศึกษาแลกเปลี่ยนคณะเภสัชศาสตร์-Chiba University ประเทศญี่ปุ่น รับรางวัล Best Poster Award ด้าน Biomedical Materials & Devices จากงานวิจัยที่ทำร่วมระหว่างสองสถาบัน

ในการประชุม MSAT-7 (The 7th International Conference on Materials Science and Technology) ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน พ.ศ. 2555 [อ่านต่อ]

เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

เอกลักษณ์ “ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์”

อัตลักษณ์ “ชาวศิลปากรเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์” [อ่านต่อ]

คำประกาศเกียรติคุณเภสัชกร อาจารย์ ดร.ประศาสน์ เจริญพานิช ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

เภสัชกร อาจารย์ ดร.ประศาสน์ เจริญพานิช เป็นเภสัชกรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์เป็นอย่างสูง และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ และวิชาชีพด้านเภสัชอุตสาหกรรม โดยมีส่วนในการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมผลิตยาภายในประเทศไทยหลายแห่ง [อ่านต่อ]

ประกาศผล Mister and Miss QC และนักศึกษาผู้มีผลการศึกษาดีเยี่ยมในรายวิชาการควบคุมคุณภาพยา 1 ประจำปีการศึกษา 2554

ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดโครงการ Mister and Miss QC และโครงการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นพัฒนาการของผู้เรียน ในปีการศึกษา 2554 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความขยันหมั่นเพียรและตั้งใจในการศึกษาเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลัก ACDHON ของเภสัชวิเคราะห์ และมีทักษะที่ดีในการปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ยา   [อ่านต่อ]

ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คว้าโครงการฯ ดีเด่น สร้างชื่อสู่สถาบัน

เภสัชกร นันทะชิต ชัยสิทธิ์ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตร Pharm D. รุ่นที่ ๒ สร้างชื่อเสียงให้กับคณะวิชา ด้วยการคว้ารางวัลดีเด่น จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘ จังหวัดอุดรธานี จากการที่ได้ร่วมกับทีมโรงพยาบาลอุดรธานี เข้าร่วมประกวดในโครงการบริบาลเภสัชกรรมในหน่วยบริการปฐมภูมิ   [อ่านต่อ]

นักศึกษาเภสัชศาสตร์รับรางวัลโครงการประกวดแผนรณรงค์ด้านสุขภาพเพื่อสังคม ครั้งที่ 1 โดยสมาคมเภสัชกรรมการตลาด

สมาคมเภสัชกรรมการตลาด (ประเทศไทย) ได้จัดโครงการประกวดแผนรณรงค์ด้านสุขภาพ เพื่อสังคม ครั้งที่ 1 ณ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมโครงการในชื่อ Fill for Full โดยมี เภสัชกรหญิง อาจารย์ ดร.อินทิรา กาญจนพิบูลย์ เป็นที่ปรึกษา และมีเภสัชกร อาจารย์ปัญจพล เหล่าพูนพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมโครงการฯ   [อ่านต่อ]

'ม.ศิลปากร' เผยผลสอบ ใบประกอบวิชาชีพเภสัชฯ

ภก.รศ.ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวถึงผลการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปี 2555 ที่บัณฑิตเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทำคะแนนได้ 95.73% และจากเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยผลการสอบ 3 ปีย้อนหลัง 2553-2555 มีคะแนนเฉลี่ยเป็นอันดับที่ 1 จากคณะเภสัชศาสตร์ทั่วประเทศ [อ่านต่อ]

โครงการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้น การพัฒนาการของผู้เรียน (รายวิชา ปฏิบัติการเภสัชเคมี)

ภาควิชาเภสัชเคมี ได้จัดโครงการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นการพัฒนาการของผู้เรียน โดยต้องการให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์เข้าใจถึงหลักการ แนวคิดและการประยุกต์ใช้ความรู้ทางเภสัชเคมีและเป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของเนื้อหาสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอ  [อ่านต่อ]

อาจารย์จาก เภสัชฯ ศิลปากร คว้ารางวัลวิจัยเภสัชกรรมชุมชนดีเด่น ครั้งที่ 2/2554

สร้างชื่อเสียงและความยินดีมาสู่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อีกครั้งกับรางวัลชนะเลิศ “งานวิจัยเภสัชกรรมชุมชนดีเด่น” โดย เภสัชกร อาจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ ล้อจิตรอำนวย อาจารย์ประจำและหัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมเภสัชกรรมชุมชน เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา [อ่านต่อ]

อาจารย์รับรางวัลเงินทุนวิจัยจากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้ารับรางวัล "เงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ครั้งที่ 18 จากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมสวิสโซเทล นายเลิศ ปาร์ค เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 [อ่านต่อ]

นักวิจัยคุณภาพจาก เภสัชฯ ศิลปากร ... การันตีด้วยรางวัลพระราชทาน 2 รางวัลซ้อน

จากปี 2554 – 2555 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ชื่อเสียงจากนักวิจัยนักพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องจาก เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา ที่ได้รับรางวัลมากมายจากงานวิจัย และการันตีด้วยรางวัลพระราชทานผลงานวิจัยดีเด่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ [อ่านต่อ]

โครงการสอบประมวลความรู้ทางเภสัชวิทยา ปีการศึกษา 2554

ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการโครงการสอบประมวลความรู้ทางเภสัชวิทยา ปีการศึกษา 2554 เพื่อประเมินความรู้พื้นฐานทางด้านเภสัชวิทยาของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ พร้อมแจ้งผลการประเมิน เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาตื่นตัวและเห็นความสำคัญของความรู้ทางเภสัชวิทยา [อ่านต่อ]

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา รับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่น Nagai Award Thailand 2011

เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ดีเด่นทางด้านเภสัชศาสตร์ประจำปี ๒๕๕๔ (Nagai Award Thailand ๒๐๑๑) จาก Nagai Foundation Tokyo ด้วยผลงานวิจัยเรื่อง ““Microscale chemistry-based design of eco-friendly, reagent-saving and efficient pharmaceutical analysis: a miniaturized Volhard’s titration for the assay of sodium chloride” [อ่านต่อ]

เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส พงศ์ชัยเดชา อาจารย์ประจำ เภสัชฯ ศิลปากร...รับรางวัล Poster Presentation

ภก.รศ.ดร.มนัส พงศ์ชัยเดชา อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร...ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ พร้อมทั้งได้ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมแสดงในรูปแบบ Poster Presentation และได้รับรางวัล The Best Poster Presentation Award ในงานประชุมครั้งนี้ [อ่านต่อ]

ภก.อ.ดร.วิชัย สันติมาลีวรกุล ... รับรางวัล Tom Bergan Memorial Award ประจำปี 2011 @ Italy

ภก.อ.ดร.วิชัย สันติมาลีวรกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เข้าร่วมการประชุม 21st European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Disease and 27th International Congress of Chemotherapy (ICC) ระหว่างวันที่ 7 – 10 พฤษภาคม 2554 ณ เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี [อ่านต่อ][ECCMID]

เภสัชฯ เดินหน้าให้การสนับสนุนยาขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้าแก่ผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับมอบยาขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้า จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี ภก.รศ.ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและระบบสารสนเทศ เป็นผู้แทนมอบฯ เพื่อช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่น้ำท่วมในจังหวัดนครปฐม พร้อมกับการรับมอบใบประกาศเกียรติคุณที่คณะฯ [อ่านต่อ]

รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรศักดิ์ โรจนราธา รับพระราชทานรางวัล “ดุษฎีบัณฑิต คปก. ดีเด่น” ประจำปี ๒๕๕๔

เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรศักดิ์ โรจนราธา ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติยศ รางวัล “ดุษฎีบัณฑิต คปก. ดีเด่น” ประจำปี ๒๕๕๔ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา เมื่อวันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ [อ่านต่อ]

ภญ.วารณี บุญช่วยเหลือ ผู้พิชิตรางวัล The Best Oral Presentation Award

งานประชุมวิชาการ ISPOR (International Society of Pharmacoeconomic and Outcome Research) 4th Asia-Pacific Conference จะจัดขึ้นทุก ๆ 2 ปี ถือเป็นงานประชุมระดับนานาชาติ เพราะมีนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญทางด้านเภสัชศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และวางแผนการทำงานร่วมกัน อันจะนำไปสู่การประยุกต์ใช้จริงในวิชาชีพเภสัชกรรมต่อไปในอนาคต พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญได้นำเสนอผลงานวิจัยทั้งที่เป็นแบบ poster และแบบ oral presentation ด้วย[อ่านต่อ]

เภสัชฯ ศิลปากร ชวนพี่น้องพองเพื่อนมาทำยาแก้น้ำกัดเท้า

1 - 4 พฤศจิกายน 2554 นี้ 09.00 - 17.00 น. ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรที่มีจิตอาสา มาร่วมด้วยช่วยกันเตรียมยาขี้ผึ้งสำหรับแก้น้ำกัดเท้า เพื่อผู้ประสบภัยและอาสาสมัคร พี่ๆทหาร ตำรวจ ที่ช่วยภัยน้ำท่วม ... ไม่ว่าคุณจะเป็นเภสัชฯ หรือไม่ เราต้องการจิตอาสาของท่าน ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2554 เวลา 9.00-17.00 น.[อ่านต่อ]
 

เภสัชฯ ศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับ เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2553 แก่ เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา คณะเภสัชศาสตร์ [อ่านต่อ]

บัณฑิตเภสัชฯ ทับแก้ว สร้างประวัติการณ์ของคณะวิชากับการสอบใบประกอบวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2553

ผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมครั้งที่ 1/2554 ตามประกาศสภาเภสัชกรรม ปรากฏว่านักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สอบผ่าน คิดเป็น 95.42% จากผู้เข้าสอบทั้งหมด 153 คน โดยมีจำนวนบัณฑิตเภสัชศาสตร์เข้าสอบจาก 14 มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน [อ่านต่อ]

นักศึกษา ป.เอก เภสัชฯ คว้ารางวัล OUTSTANDING ORAL PRESENTATION

นายกัมปนาท หวลบุตตา นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ได้รับรางวัล outstanding oral presentation จากการประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 12 (RGJ-Ph.D. Congress XII) [อ่านต่อ]

อาจารย์เภสัชฯ ม.ศิลปากร รับทุนวิจัยฯสร้างสรรค์งานลดการนำเข้าสารเคมีจากต่างประเทศ

เภสัชกรหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พิริยะประสาธน์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ได้รับทุน“Science and Technology Research Grants” ครั้งที่ 17 ประจำปี 2553 [อ่านต่อ]

อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรมคว้ารางวัล “FIRST PRIZE AWARD”

ภก.รศ.ดร.ธวัชชัย แพชมัด ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัล First prize award [อ่านต่อ]

เภสัชฯ มศก.คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากการประกวดโครงการวิจัยฯ

ภก.รศ.ดร.ธีรศักดิ์ โรจนราธา อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชเคมี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากการประกวดข้อเสนอโครงการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมฯ ในโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาต้นแบบของวิธีวิเคราะห์ยาซึ่งใช้สารเคมีและก่อให้เกิดของเสียปริมาณน้อย: การไทเทรตย่อส่วนสำหรับวิเคราะห์ปริมาณโซเดียมคลอไรด์และยาชนิดอื่นๆในรูปเกลือไฮโดรคลอไรด์”จากโครงการที่เข้าประกวดทั้งสิ้น จำนวน 80 โครงการ โดยจะเข้ารับรางวัลและโล่เกียรติคุณ ในงานวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2554 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 5 มิถุนายน 2554 นี้ [อ่านต่อ]

เภสัชฯ ม.ศิลปากร โชว์แผนการตลาด"แผ่นแปะกันยุงตะไคร้หอม"เพื่อสุขภาพ

นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คว้าแชมป์โครงการประกวดแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ “แผ่นแปะกันยุงตะไคร้หอม“ เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 5 ครองแชมป์ 3 ปีซ้อน [อ่านต่อ][ข่าวผู้จัดการ]

นักศึกษาเภสัชฯ โชว์ศักยภาพคว้ารางวัลโปสเตอร์ดีเด่น

นางสาวพรวนิช เจริญพุทธคุณ นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่น สาขา Pharmaceutical Technology จากผลงานวิจัยเรื่อง Development of lipid nanoparticles of all-trans retinoic acid ในงานประชุมเสนอผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2553 (ครั้งที่ 27) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [อ่านต่อ]

เภสัชฯ ศิลปากร รุกงานวิจัยช่วยเกษตรกรไทยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราในพืชสวน

ภญ.ผศ.ดร.สิริพรรณ ลิ้มศิริชัยกุล อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับรางวัล The First Prize in Best Academic Poster Presentation ในงาน 8th International Symposium on Biocontrol and Biotechnology จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบังและ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [อ่านต่อ]

เภสัชฯ ศิลปากร โชว์กึ๋นเสกน้ำสีเขียวเวอร์ริเดียน ชู 3 สุดยอดสมุนไพร

นางงามศิลป์ กาบทอง นักวิทยาศาสตร์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เสนองานวิจัยเรื่องการศึกษาความคงตัวของน้ำสมุนไพรและชาสมุนไพรสีเขียวเวอร์ริเดียน เพื่อให้ได้น้ำสมุนไพรที่มีอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะผู้วิจัยจึงได้คิดค้นพัฒนานำสมุนไพรต่างๆ มาวิจัยเพื่อให้ได้น้ำสมุนไพรที่มีสีใกล้เคียงกับสีเขียวเวอร์ริเดียนมากที่สุด  [อ่านต่อ][ข่าวผู้จัดการ]

เภสัชฯศิลปากรนำร่องตำรับอิมัลชันแห้งน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

 เภสัชกร รศ.ดร.สมลักษณ์ คงเมือง อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม เปิดเผยว่าเริ่มต้นงานวิจัยชิ้นนี้ด้วยข้อตกลงความร่วมมือในการผลิต วิจัย และพัฒนา น้ำมันและผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวระหว่างคณะฯ กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรอปิคานา ออยล์ ทั้งนี้สามารถพัฒนาได้ทั้งด้านเภสัชกรรมและทางด้านเครื่องสำอาง รวมถึงอาหารเสริม สำหรับงานวิจัยที่ได้รับมอบหมายนั้นจะเป็นการนำน้ำมันมะพร้าวที่สกัดโดยไม่ ใช้ความร้อนมาพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบของอิมัลชันแห้ง [อ่านต่อ Campus Manager Online]

เภสัชฯ ศิลปากรเดินหน้าคว้ารางวัล The Best Oral Presentation Award

หลังจากที่นักศึกษาปริญญาเอกคว้ารางวัล เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา คราวนี้ถึงทีอาจารย์โชว์ทีเด็ดคว้ารางวัล The Best Oral Presentation Award ในการประชุมวิชาการ ISPOR 4th Asia-Pacific Conference ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน ที่ผ่านมานี้ [อ่านต่อ]

เภสัชฯ ศิลปากรคว้ารางวัล Best Paper Award in Materials For Health & Medicine Session

กัมปนาท หวลบุตตา นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ได้รับรางวัล Best Paper Award in Materials For Health & Medicine Session จากการประชุม The Sixth Thailand Materials Science and Technology Conference เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ  [อ่านต่อ]

เภสัชฯ ศิลปากร สอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ครั้งที่ 1/2553 นำอันดับหนึ่งของประเทศ 92.7 % [Campus Manager Online]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการประเมินผลงานวิจัยจาก สกว.ในระดับดีมาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ประกาศผลการประเมินผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2552 โดยใช้ข้อมูลผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2551 [อ่านต่อ]