ประกาศ (ฉบับที่ 3) การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ สอบตรง (Direct Admissions)

เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ณ ขณะนี้ ทำให้จังหวัดต่างๆ ที่อยู่ใต้เขื่อนเจ้าพระยาประสบภัยพิบัติอย่างรุนแรง อันมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการเดินทางของประชาชนเป็นจำนวนมาก กอรปกับสถานการณ์มีความรุนแรงขึ้นและไม่แน่นอน ทั้งสนามสอบกรุงเทพฯและนครปฐม โดยเฉพาะช่วงวันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2554 ที่คณะวิชาจะดำเนินการสอบ และยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน การเดินทาง และความเสมอภาคในการคัดเลือกของผู้เข้าสอบ ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกโดยการสอบตรง (Direct Admission) เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่จะจัดในวันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2554 ไปอย่างไม่มีกำหนด โดยกำหนดการสอบใหม่จะประกาศให้ทราบ ทางเว็บไซต์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หลังจากที่สถานการณ์คลี่คลายลง

ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ประเมินสถานการณ์มาโดยตลอด จนในที่สุด ต้องประกาศเลื่อนการสอบดังกล่าว ทางคณะวิชาขออภัยเป็นอย่างยิ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

13 ตุลาคม 2554

เว็บไซต์เลื่อนสอบเพิ่มเติม

Dek-D.com

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

Sanook Campus

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

ENN ศูนย์ข่าวการศึกษา

Life on Campus