หน้าหลัก
คำถาม
คำถามทั่วไป
คำถามเฉพาะ
บทความ
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัส
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
เครือข่ายความร่วมมือ
โรงพยาบาลแม่สอด
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
โรงพยาบาลนครปฐม
โรงพยาบาลบ้านโป่ง
คำถามทั่วไป > กินน้ำโซดา กับกินน้ำอัดลม มีผลต่อกระดูกพรุนไหม
กินน้ำอัดลมทุกวัน เห็นโฆษณากินน้ำโซดาดีกว่า แต่ก็กลัวว่าจะเป็นโรคกระดูกพรุน เลยสงสัยว่า
น้ำอัดลมทำให้กระดูกพรุนหรือไม่
จุดประสงค์ของการถาม :
         - เพื่อเพิ่มเติมความรู้
ข้อมูลผู้ป่วย :
         เพศ ชาย          อายุ 28 ปี          น้ำหนัก 65 กก.          ส่วนสูง 166 ซม.
ข้อมูลอื่นๆ :
         -
ความรีบด่วน : 0
Keyword : กระดูกพรุน, น้ำอัดลม, โซดา
ผู้ถาม : test วันที่ถาม : 2014-05-26
คำตอบที่ : 1
จากการสืบค้นข้อมูลพบว่าโรคกระดูกพรุนนั้นเกิดได้จากหลายๆสาเหตุและหลายปัจจัยเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านพันธุกรรม วิถีชีวิต การใช้ยาและโรคประจำตัว การบริโภคอาหาร เป็นต้น โดยส่วนใหญ่แล้วโรคกระดูกพรุนจะเกิดในเพศหญิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหญิงวัยหมดประจำเดือนจะมีความเสี่ยงมาก สำหรับเรื่องการบริโภคเครื่องดื่ม พบว่าการที่ไม่ดื่มนม ดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากๆ เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคกระดูกพรุน โดยพบว่าแอลกอฮอล์ไปยับยั้งการดูดซึมแคลเซียม คาเฟอีนก็มีผลทำให้มีการขับแคลเซียมออกทางปัสสาวะเพิ่มขึ้น จึงทำให้สูญเสียแคลเซียมจากร่างกาย กระดูกจึงไม่แข็งแรง สำหรับการดื่มน้ำอัดลมก็มีข้อมูลว่า ในน้ำอัดลมมีกรดฟอสฟอริกสูง ซึ่งในร่างกายควรมีอัตราส่วนของแคลเซียมต่อฟอสฟอรัสที่เหมาะสมอยู่ที่ 1:2 จะทำให้ดูดซึมแคลเซียมได้ดี ถ้ามีฟอสฟอรัสมากเกินไปจะยับยั้งการดูดซึมแคลเซียมและอาจทำให้สูญเสียมวลกระดูกได้ แต่ทั้งนี้ก็เป็นผลที่ได้จากการทดลองในสัตว์ทดลอง

อย่างไรก็ตามมีการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการดื่มเครื่องประเภทโซดาและน้ำอัดลมต่อความเสี่ยงในการเกิดโรคกระดูกพรุน ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าการดื่มเครื่องดื่มประเภทนี้นั้นจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดกระดูกพรุนได้ เพราะต้องขึ้นกับปัจจัยหลายๆอย่างร่วมด้วย ตามทฤษฎีแล้วก็เป็นไปได้ว่าเครื่องดื่มประเภทโซดาและน้ำอัดลมทำให้เกิดการสูญเสียแคลเซียมและมวลกระดูกลดลง แต่ในการศึกษาจริงในมนุษย์ยังไม่มีความแน่ชัด อีกทั้งข้อมูลจากแหล่งตติยภูมิซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ระบุเพียงแค่การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่านั้นที่เป็นปัจจัยหลักต่อความเสี่ยงการเกิดโรคกระดูกพรุน ไม่ได้ระบุถึงเครื่องดื่มประเภทโซดาหรือน้ำอัดลม ดังนั้นจึงอาจยังไม่สามารถสรุปได้ว่าการดื่มน้ำอัดลมและโซดาเป็นสาเหตุให้เกิดโรคกระดูกพรุน แต่ถึงอย่างไรก็ควรดื่มแต่พอดีเพราะการดื่มน้ำอัดลมทำให้โอกาสของการดื่มนมและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ลดลง ก็อาจจะส่งผลให้รับแคลเซียมได้น้อยกระดูกเปราะ กระดูกผุกร่อนได้ง่ายก็เป็นได้
เอกสารอ้างอิง :
          1. O’connell MB, Vondracek SF. Osteoporosis and orther metabolic bone disease. In: Dipiro JT, Talbert RL, Yee GC, Matzke GR, Wells BG, Posey LM, editors. Pharmacotherapy. 8th ed. McGraw-Hill Medical; 2011.p. 1560-4.

2. ธวัช ประสาทฤทธา. รอบรู้เรื่องกระดูกพรุน. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ: เรือนปัญญา; 2549. หน้า. 66-71.

3. ธานีเมฆะสุวรรณดิษฐ์, ปรีชา มนทการติกุล, จุฑามณี สุทธิสีสังข์, สุรเกียรติ อาชานานุภาพ. บรรณาธิการ. ตำราเภสัชบำบัด. พิมพ์ครั้งที่ 2 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: โฮลิสติก พับลิชชิ่ง; 2550. หน้า 298-310.

4. ชุติมา ศิริกุลชยานนท์. ผลของน้ำอัดลมต่อสุขภาพ.[อินเตอร์เน็ต]. กรุงเทพฯ: ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล; 2554 [เข้าถึงเมื่อ 28พ.ค. 2557].เข้าถึงได้จาก:http://thaihit9.com/paper.html

5. Lu B, Ahmad O, Zhang FF, Driban JB, Duryea J, Lapane KL, et al. Soft drink intake and progression of radiographic knee osteoarthritis: data from the osteoarthritis initiative. BMJ Open 2013; 3:

6. McGartland C, Robson PJ, Murray L, CranG, SavageMJ, WatkinsD, et al. Carbonated soft drink consumption and bone mineral density in adolescence: The northern Ireland young hearts project. JBMR 2003; 18:1565-9.
ผู้ตอบ : pharmacist วันที่ตอบ : 2014-06-04
 
 
พัฒนาและปรับปรุงโดย ระบบเครือข่ายเภสัชสนเทศประชานาถ (Prachanath DIS Collaboration)
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถนนราชมรรคาใน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร 0-3427-3060
Copyright © 2012 Pharmacy Silpakorn University. All Rights Reserved.
หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ "ประชานาถ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร