เภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร เปิดรับสมัคร Direct Admission รอบที่ 1 ปี 2555

  • user warning: Can't create/write to file '/var/tmp/#sql_7e1_0.MAI' (Errcode: 28) query: SELECT t.* FROM pharm_term_node r INNER JOIN pharm_term_data t ON r.tid = t.tid INNER JOIN pharm_vocabulary v ON t.vid = v.vid WHERE r.vid = 1562 ORDER BY v.weight, t.weight, t.name in /var/www/html/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 617.
  • user warning: Can't create/write to file '/var/tmp/#sql_7e1_0.MAI' (Errcode: 28) query: SELECT DISTINCT b.* FROM pharm_blocks b LEFT JOIN pharm_blocks_roles r ON b.module = r.module AND b.delta = r.delta LEFT JOIN pharm_i18n_blocks i18n ON (b.module = i18n.module AND b.delta = i18n.delta) WHERE (i18n.language ='th' OR i18n.language ='' OR i18n.language IS NULL) AND ( b.theme = 'pharmacy' AND b.status = 1 AND (r.rid IN (1) OR r.rid IS NULL) )ORDER BY b.region, b.weight, b.module in /var/www/html/modules/block/block.module on line 407.

คณะเภสัชศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประเภทรับตรง (Direct Admission) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่ 1 สิงหาคม – 15 กันยายน 2554 ทางออนไลน์ที่ www.research.su.ac.th/pharm

เพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอประกาศกำหนดการรับสมัครการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ รับตรง (Direct Admission) รอบที่ 1 ประจำปี 2555 (ตามเอกสารรายละเอียดประกาศที่แนบมาด้วยนี้) โดยทางคณะฯ เปิดโครงการสำหรับการรับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาตามคุณสมบัติต่าง ๆ จำนวน 6 โครงการ รวมจำนวนรับนักศึกษาประมาณ 130 คน โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554 – 15 กันยายน 2554 นี้  โดยสามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะในการสมัครสอบในแต่ละโครงการได้ที่ ระเบียบการรอบ 1 ปี 2555 รวมถึงรายละเอียดใน ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในสาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับตรง Direct Admission ประจำปีการศึกษา 2555 (รอบที่ 1)

สำหรับนักเรียนและผู้ที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 034-255-800 ฝ่ายรับสมัคร 089-918-5250, 089-918-5028 (คุณชลธิชา, คุณณัชชา, คุณอาทิตย์) เฉพาะเวลาราชการเท่านั้น

“คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นองค์กรสร้างปัญญาทางเภสัชศาสตร์ สู่สังคมระดับนำของประเทศ”


รับสมัครออนไลน์