เกี่ยวกับคณะ

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรระดับนำสร้างสรรค์ปัญญาสู่สังคม

(Leading Organization, Creating Wisdom to Society)

ปณิธาน

มุ่งพัฒนาวิชาชีพและวิชาการด้านเภสัชศาสตร์

มุ่งประศาสน์ความรู้และเสริมสร้างคุณธรรมสู่บัณฑิต

มุ่งผลิตเภสัชกรเพื่อสังคมและมวลมนุษยชาติ

ปรัชญา

คุณธรรมประสานศาสตร์และศิลป์สร้างสรรค์สังคม

พันธกิจ (Mission)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีพันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พัฒนางานวิจัย ให้บริการวิชาการสู่ชุมชนและสังคม สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มุ่งสู่ความเป็นองค์กรแห่งปัญญาทางเภสัชศาสตร์ระดับนำของประเทศ ภายใต้การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นองค์กรแห่งความสุข

ค่านิยมองค์กร (Core Values)

P = Pride ภูมิใจสถาบัน
H = Humanity ยึดมั่นมนุษยธรรม
A = Art Appreciation & Creativity นำศิลปะสร้างสรรค์
R = Reliance เชื่อมั่นพึ่งพา
M = Moral Courage หาญกล้าจริยธรรม
S = Social Responsibility นำพาสังคม
U = Unity กลมเกลียวผูกพัน

เอกลักษณ์ของคณะเภสัชศาสตร์ (Uniqueness)

คณะเภสัชศาสตร์เป็นคณะวิชาชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์

อัตลักษณ์ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ (Identity)

ชาวเภสัชฯศิลปากรเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะเภสัชศาสตร์

ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และใส่ใจสุขภาพ
เก่ง มีความรู้ด้านวิชาการ วิชาชีพ และทักษะทางปัญญา สามารถคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ สื่อสาร และใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
เพื่อสังคม มีมนุษยสัมพันธ์ วินัย ความรับผิดชอบ และจิตสาธารณะ

นโยบายการบริหารคณะเภสัชศาสตร์

บริหารจัดการทรัพยากร เพื่อขับเคลื่อนคณะวิชาให้เป็นองค์กรสร้างปัญญาทางเภสัชศาสตร์ระดับนำของประเทศโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

แผนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามที่คณะวิชากำหนดไว้

“บัณฑิตมีคุณลักษณะตามบัณฑิตที่พึงประสงค์ “ฅน เก่ง ในสังคม” ตอบสนองต่อความ ต้องการระดับภูมิภาคอาเซียน”

กลยุทธ์

 1. สร้างหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของสังคม ทุกหลักสูตร ทุกระดับปริญญา
 2. จัดกระบวนการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ เป็นไปตามบัณฑิตที่พึงประสงค์
 3. จัดสิ่งอำนวยความสะดวก และปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางการศึกษาให้เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาของนักศึกษา
 4. พัฒนาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างภูมิปัญญา และตอบสนองความต้องการของสังคม

“งานวิจัยมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ตอบสนองความต้องการของสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน”

กลยุทธ์

 1. ส่งเสริม สนับสนุนการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ตอบสนองความต้องการของสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน
 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และบูรณาการวิจัยทั้งระหว่างสาขาวิชา หรือหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการสู่สังคม

“บริการวิชาการสู่สังคมทุกระดับ แก่ชุมชนและสังคมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน”

กลยุทธ์

 1. พัฒนาหน่วยงานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม รวมทั้งการศึกษาต่อเนื่องและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 2. ส่งเสริม สนับสนุนงานบริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม รวมทั้งการศึกษาต่อเนื่อง
 3. บูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและ/ หรืองานวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

“สนับสนุนการใช้ประโยชน์หรือต่อยอดภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท”

กลยุทธ์

 1. ส่งเสริม จัดและเผยแพร่กิจกรรมที่อนุรักษ์ใช้ประโยชน์หรือต่อยอดภูมิปัญญาไทเพื่อ สร้างคุณค่าแก่ชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล

“บริหารจัดการอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้”

กลยุทธ์

 1. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 2. มีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
 3. มีระบบ และกลไกการเงินและงบประมาณ
 4. พัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสนับสนุน
 5. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข

“สร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งความสุข”

กลยุทธ์

 1. สร้างค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร
 2. พัฒนาความสุขด้านร่างกายและจิตใจ
 3. จัดสิ่งอำนวยความสะดวกและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทำงานและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์แม่บท และแผนงานดำเนินการเชิงกลยุทธ์ พ.ศ. 2548-2557

ดาวน์โหลดเอกสาร

ยุทธศาสตร์และแผนแม่บทระยะยาว พ.ศ. 2550-2579/2599

ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548-2551

ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนกลยุทธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลดเอกสาร

แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

ขั้นตอนการจัดทำ-ปรับปรุงแผน ปฏิบัติราชการของคณะเภสัชศาสตร์

ดาวน์โหลดเอกสาร