*** ดำเนินการจัดประชุมตามวันและเวลาเดิม ***


รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการประชุมวิชาการ “สังคมร่วมใจ...ห่วงใยสุขภาพ”
หลักการและเหตุผล      การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ได้มีการพัฒนาไปในหลายด้าน เช่น การเมือง สังคม และวัฒนธรรมที่รวมกับประเทศเพื่อนบ้าน ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจและประเทศอื่นๆ ทั่วโลกผ่านเทคโนโลยีทางอินเตอร์เน็ต ในปัจจุบันการดูแลสุขภาพ เป็นเรื่องที่คนในสังคมไทยให้ความสนใจและตระหนักถึงความสำคัญในการใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น ดังนั้น หากมีการเตรียมตัวที่ดี จะทำให้คนไทย เด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน รวมทั้งผู้สูงอายุที่จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นมีความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุข ในส่วนของสภาวิชาชีพ สภาเภสัช ได้ทำงานต่อเนื่องในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องยาให้กับประชาชนไทยอย่างถูกต้อง เสริมสร้างสมรรถนะของเภสัชกรให้มีความรู้รอบด้านทั้งเรื่องยาและสุขภาพ รวมทั้งสมุนไพรไทย
     คณะเภสัชศาสตร์ เป็นคณะวิชาหนึ่งที่มีบทบาทในการผลิตเภสัชกรที่มีคุณภาพ เป็นบุคลากรที่ช่วยจัดการดูแลปัญหาเรื่องยาและสุขภาพให้กับ ทีมงานสุขภาพ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และวิชาชีพอื่นๆ ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้กำหนดการประชุมวิชาการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมทักษะ ความรู้และวิทยาการใหม่ๆ และรวมทั้งเทคโนโลยีในปัจจุบันหรืออนาคต ที่จะช่วยให้ประเทศไทยก้าวพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงและก้าวเข้าสู่สังคมที่ต้องเผชิญกับโรคภัยต่างๆ การดูแลตนเองและสังคมสูงวัยได้อย่างมั่นคง โดยเภสัชกร นอกจากจะให้คำปรึกษาด้านยา ยังสามารถจัดทำสื่อเผยแพร่และเปิดช่องทางการสื่อสารกับประชาชน และสหวิชาชีพ เพื่อให้การบริการด้านสุขภาพมีคุณภาพ ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ประชาชนพึ่งพิงตนเองในการดูแลสุขภาพ ป้องกันโรคโดยการประชุมวิชาการครั้งนี้คาดหวังว่าเภสัชกรที่ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการฯ นำสิ่งที่ได้รับการอบรม ถ่ายทอดไปเป็นประโยชน์และร่วมกับทีมงานวิชาชีพอื่นๆ ในแต่ละโรงพยาบาล สถานประกอบการ หรือสถานที่อื่นๆ ส่งผลต่อประชาชนที่จะได้รับการดูแลเรื่องยาและสุขภาพ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการทำงานที่รองรับการเปลี่ยนแปลงด้งกล่าวได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์ - เพื่อเตรียมความพร้อมของเภสัชกร และบุคลากรทางสุขภาพ กับการดูแลสุขภาพผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป
- เพื่อให้เภสัชกร และบุคลากรทางสุขภาพ เข้าใจและพัฒนาความรู้ ความสามารถในการจัดการปัญหาทางสุขภาพต่างๆ
- เพื่อให้ประชาชนไทย ได้รับการดูแลเอาใจใส่ จากเภสัชกรและบุคลากรทางสุขภาพตามหลักวิชาการ และวัฒนธรรมของสังคมไทย
เป้าหมาย ประกอบด้วย (รับจำนวนจำกัด) - เภสัชกร จำนวน 150 คน
- อาจารย์ และนักวิชาการจากสถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวน 150 คน
ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2562
สถานที่ดำเนินงาน ณ อาคารส่วนปาฐอาศรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โดยกำหนดสถานที่ดังนี้
สำหรับเภสัชกร ณ ห้องชลอ โสฬสจินดา และห้องประโชติ เปล่งวิทยาอาคารส่วนปาฐอาศรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สำหรับประชาชนทั่วไป ณ ห้องประชุมจำลอง สุวคนธ์ อาคารส่วนปาฐอาศรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ค่าลงทะเบียน ไม่มีการจัดเก็บค่าลงทะเบียน และค่าอาหาร (ฟรี)
ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น.
(รับจำนวนจำกัด ตามลำดับการสมัคร)
วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ 1. ส่งใบสมัครทางโทรสาร 034 244463, 0-3425-5801
2. สมัครทางเว็บไซด์ online เข้าไปที่ www.pharmacy.su.ac.th ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้
3. ส่งใบสมัครสแกนผ่านทางอีเมล์: world.789.bang@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0-3424-4463, 08-9918-3921
(ไม่รับสมัครทางโทรศัพท์และไม่รับลงทะเบียนหน้างาน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม บนเว็บไซด์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562
*** ทั้งนี้ หากท่านใดสมัครเข้าร่วมประชุมตามระบบแล้ว และไม่สามารถเข้าร่วมได้ในวันประชุม
กรุณาแจ้งให้ทางผู้จัดทราบล่วงหน้าก่อน 2 สัปดาห์จัดงานประชุม หากไม่แจ้งทางผู้สมัครขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับสมัครท่านอีกในการประชุมครั้งต่อไป
แนะนำสถานที่พัก

แนะนำโรงแรมในอำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่ใกล้มหาวิทยาลัยศิลปากร


A. ห้องพักที่ ราชพฤกษ์ พาวิลเลี่ยน จ.นครปฐม

โทรศัพท์ : 0-3428-0299 โทรสาร : 0-3428-0899
เว็บไซต์ : http://www.ratchaphruek.com (หากเป็นราชการ โปรดแสดงบัตรด้วย)
ราคาห้องพัก เตียงคู่/เดี่ยว 550/500 บาท/ห้อง/คืน (ราคานี้ต้องแสดงบัตรข้าราชการ)
ราคาห้องพัก เตียงคู่/เดี่ยว 600 บาท/ห้อง/คืน (สำหรับบุคคลทั่วไป)
(รวมอาหารเช้า 1 ห้อง/1 คน) ราคาอาหารเช้า ท่านละ 50 บาท

B. ห้องพักที่ The Proud Excusive Hotel

โทรศัพท์ : 0-3425-5555 โทรสาร : 0-3425-5553
เว็บไซต์ : http://theproudexclusivehotel.com

แบบ Standard
ราคาห้องพัก เตียงเดี่ยว 880 บาท/ห้อง/คืน (ไม่รวมอาหารเช้า)
ราคาห้องพัก เตียงคู่ 980 บาท/ห้อง/คืน (ไม่รวมอาหารเช้า)

แบบ Super deluxe
ราคาห้องพักเตียงคู่ 1,180 บาท/ห้อง/คืน (ไม่รวมอาหารเช้า
(อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ต่างหากราคาท่านละ 100 บาท)

C. ห้องพักที่ โรงแรมเทรนดี้ จ.นครปฐม

โทรศัพท์ : 08-2365-4445 โทรสาร : 0-3421-8102
เว็บไซต์ : http://www.trendyhotel.net/
ราคาห้องแบบ Standard 850 บาท/ห้อง/คืน รวมอาหารเช้า

D. ห้องพักที่ Xen Hotel Nakhon Pathom

โทรศัพท์ : 0-3490-0500, 06-3270-4859 โทรสาร : 0-3490-0505
เว็บไซต์ : http://www.xenhotel-nakhonpathom.com/

สำหรับผู้เข้าพักเป็นข้าราชการ โปรดแสดงบัตรเวลาเข้าพัก
- ราคาห้อง Superior เดี่ยว/คู่ 800 บาท (อาหารเช้า ต่างหาก 100 บาท)

สำหรับบุคคลทั่วไป
- ราคาห้อง Superior เดี่ยว/คู่ 890 บาท (อาหารเช้า ต่างหาก 100 บาท)
- ราคาห้อง Deluxe เดี่ยว/คู่ 1,100 บาท (อาหารเช้า ต่างหาก 100 บาท)
สอบถามข้อมูล รายละเอียดเพิ่มเติม
คุณกัลยา อรวิเชียร
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0-3424-4463, 08-9918-3921
อีเมล์: world.789.bang@gmail.com